Kategórie: dražby / Stavebna cinnost / Rodinný dom

Pripravovaná dražba - rodinný dom Krupina Horné Terany Pripravovaná

ID: 14


Dátum a čas konania dražby: 00:00 00.00.2000

Najnižšie podanie: 22425€

Minimálne prihodenie: 500

Dražobná zábezpeka: 7000

Dátum prvej prehliadky: 0000

Dátum druhej prehliadky: 0000

Interné číslo: 0000

Objekt: Stavebna cinnost - Rodinný dom

Lokácia: Horné Terany, okres Krupina, Banskobystrický kraj

Cena stanovená posudkom: 0

Úžitková plocha: 0 m2

Navrhovateľ dražby: 0000

Popis:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 304 vedenom Správou katastra Krupina, obec Terany, k.ú. Horné Terany, okres Krupina a to: -stavba, súp.č. 13 na parcele registra “ C “ č. 37/2, rodinný dom -parcela registra “ C “ č. 37/1 o výmere 3085 m2, záhrady -parcela registra “ C “ č. 37/2 o výmere 1341 m2, zastavané plochy a nádvoria Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Opis predmetu dražby Rodinný dom súpisné číslo 13 Posudzovaný objekt je samostatne stojaca budova umiestnená na okraji zastavaného územia obce Terany, v telesnej blízkosti hlavnej cestnej komunikácie (Zvolen – Šahy). Obec sa nachádza v telesnej blízkosti kúpeľného mesta Dudince. Objekt má pôdorysný tvar písmena L, má jedno nadzemné podlažie, bez podpivničenia a využitého podkrovia. Pôvodne objekt slúžil pre účely rodinného bývania, neskôr bol zrekonštruovaný pre účely zdravotnej starostlivosti, v čase miestnej obhliadky nebol využívaný. Objekt spĺňa všetky podmienky (vrátane údajov v liste vlastníctva) pre jeho využívanie ako rodinného domu, a z tohoto dôvodu ho aj takto posudzujem. V prednej časti objektu je chodba, tri obytné miestnosti a kuchyňa v zadnom trakte je chodba, dva hygienické priestory obytná hala a sklad. Prostredníctvom krytej verandy je prístup do ďalšej obytnej miestnosti. Približne v úrovni hygienických priestorov je k objektu pristavený priestor domácej vodárne. Opis stavu predmetu dražby Základy objektu sú kamenné bez hydroizolácií, zvislé nosné konštrukcie sú tiež murované z kameňa, hrúbky prevažne cca 600 mm. Všetky vnútorné deliace konštrukcie sú murované, vnútorné omietky stien sú vápenné štukové. Stropy sú drevené trámové s rovným omietaným podhľadom. Krov je drevený valbový, krytina a všetky klampiarske konštrukcie sú z hladkého pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenné štukové, schodisko do povalového priestoru v sklade je z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere sú prevažne drevené hladké dyhované, okná dvojité s doskovým ostením, okná do dvora drevené jednoduché. Prevažná väčšina okien má vonkajšie mreže. Podlahy obytných miestností sú z PVC, v ostatných priestoroch z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt má bleskozvod. Rozvody teplej i studenej vody sú pomocou pozinkovaných potrubí, rozvody kanalizácie sú z plastu. Ohrev teplej úžitkovej vody elektrický zásobníkový ohrievač. Vykurovanie objektu je lokálne, pomocou elektrických akumulačných kachlí v kombinácii s elektrickými priamo výhrevnými konvektormi. V kuchyni nie je umiestnená linka, sú v nej dva elektrické sporáky a obyčajná vodovodná batéria bez drezu. V hygienických priestoroch sú dve samostatné sprchy, päť umývadiel, jeden splachovací záchod bez umývadla a jeden s umývadlom. Vnútorné keramické obklady sa vyskytujú v sprchách a v kuchyni. V obytnej hale je kozub s otvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač má automatické istenie.


Kontakt:
Dražobník:Aukčný dom s.r.o
Mobil:00421 905 469 050
E-mail:office@aukcnydom.com

Mapa:

Plná veľkosťDokumenty:

Počet aktuálnych ponúk: 72


Ponuka:
Lokalita:


domy [17]
byty [28]
objekt [4]
priestory [2]
pozemok [7]


Stavebna cinnost [1]